Magunkról

cropped-logoteljes.png
BIATORBÁGY ÉS KÖRNYÉKE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE
Az Egyesület célja

Az egyesület célja a Biatorbágyon és annak környékén élő mozgásfogyatékos (mozgássérült, mozgáskárosodott) emberek

 • rehabilitációjának – önálló életvitelének – emberi és állampolgári jogainak érvényesülésének elősegítése,
 • érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete,
 • életminőségük javítása az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet, tevőleges anyagi és erkölcsi támogatásával (egészségügyi, szociális, közlekedési és egyéb területen)
 • sérült emberek kapcsolatteremtésének előmozdítása
 • esélyegyenlőségre vonatkozó életfeltételek betartatása
Az egyesület alapelve

Közhasznú Egyesület. Nyereségre nem törekvő, párt semleges társadalmi szervezet! Egyesületi tagságától függetlenül, a kizárólagosság igényétől mentesen törekszik valamennyi Biatorbágyon és annak környékén élő mozgáskorlátozott személy érdekének érvényesítésére.

Az egyesület alapelve, hogy tevékenységében (a feladatokhoz igazodóan) legyen jelen egymást kiegészítve az

 • önként vállalt, ellenszolgáltatás nélküli és az
 • önképzésen alapuló hivatásszerű tevékenység.

A feladatkörök betöltésében uralkodó szempont a

 • rátermettség, az
 • elkötelezettség és a
 • tagok többségének bizalma.

A legsúlyosabb mozgáskorlátozott személyeknek is egyen1ő esélyt kell biztosítani a tagsági jogok és kötelezettségek gyakorlásában és az egyesületben viselt tisztségek betöltésében.

Az egyesület feladatai

Az egyesületnek feladata a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, biztosítva ezáltal, az egyesület működését, céljának megvalósítását.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében az egyesület:

 • Felméri a Biatorbágyon és környékén élő mozgáskorlátozottak helyzetét.
 • Elősegíti, és figyelemmel kíséri a mozgáskorlátozottak társadalmi részvételét szolgáló állami, és társadalmi tevékenységet.
 • Elősegíti a mozgáskorlátozottak rehabilitációját.
 • Törekszik a mozgássérültek aktivitásának felkeltésére, elősegíti a nevelésüket, munkaképességük fejlesztését, munkába állásukat, feladatának tekinti művelődésük ösztönzését,
 • Elősegíti a mozgáskorlátozottak pihenését, üdülését, szabadidejük, kulturált, társas emberi kapcsolatok kialakulását eredményező eltöltését.
 • Segítséget a nyújt a mozgássérültek egyéni helyzetének javításához, méltóságuk megtartásához, jogos érdekeik érvényre juttatásához.
 • A mozgáskorlátozottak részére anyagi támogatást, kedvezményes szolgáltatásokat szervez.
 • Az egyesület céljának megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytathat.
 • Külön felhatalmazás alapján részt vesz állami rehabilitációs és szociális feladatok megoldásában.
 • Formálja a helyi közvéleményt a mozgáskorlátozottak társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében.
 • Elősegíti a mozgáskorlátozottak tájékoztatását az őket érintő kérdésekben.
 • Együttműködik a mozgáskorlátozottak, valamint más rokkantak helyi, országos és külföldi szervezeteivel, szervezeti egységeivel, továbbá mindazon társadalmi szervezetekkel, amelyek a rokkantak társadalmi beilleszkedésének elősegítését célozzák. Szorosan együttműködik a mozgáskorlátozottak Pest megyében szerveződött más egyesületeivel.

AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ JELLEGE

Az egyesület célja szerint (a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvényben szabályozott és  az alapszabály 2. §-ban meghatározott) közhasznú tevékenységet folytat.

Az egyesület (az alapszabály 1. § 4./ pontjában foglaltaknak megfelelően az egyesületi tagságtól függetlenül)

 • törekszik a mozgáskorlátozottak érdekeinek érvényesítésére,
 • szolgáltatásait a nem egyesületi tag mozgáskorlátozottak részére is biztosítja, (az egyesülethez ilyen irányú kérelemmel forduló, nem egyesületi tag, (mozgáskorlátozottak egyénileg elbírált, az egyesület szabályzataival összhangban lévő) támogatása, jogos érdekeinek képviselete útján.
 • Az egyesület (az általa a mozgáskorlátozottaknak nyújtott szolgáltatásait) nyilvánosságra hozza a helyi sajtó útján.

Az egyesület sem közvetlenül, sem közvetve politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőt nem állít, és nem támogat.

A TAGSÁGI VISZONY, AZ EGYESÜLET TAGJAI:

Az egyesület tagjai lehetnek

 • mozgássérült természetes személyek,
 • egyéb természetes és jogi személyek, valamint
 • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

Az egyesület tagjai, a tagsági viszony formája szerint, lehetnek rendes tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok.

Rendes tag:

Az egyesület rendes tagja lehet bármely, elsősorban Biatorbágyon és annak környékén élő, mozgáskorlátozott természetes személy, aki belépési nyilatkozatában az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítését vállalja, és akit a közgyűlés a belépési nyilatkozat benyújtása után a tagjai sorába felvesz.

Mozgáskorlátozottnak kell tekinteni azt a személyt,

 • aki magzati, születési ártalom, betegség, baleset, vagy erőszakos cselekmény folytán mozgásszervi károsodása miatt mozgásában visszafordíthatatlanul, vagy oly mértékben korlátozottá vált, hogy az állapota a társadalmi életben való teljes értékű részvételt korlátozza.
 • aki mozgáskorlátozottnak vallja magát

Pártoló tag:

Az egyesület pártoló tagja lehet mindazon

 • természetes és jogi személy, valamint
 • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,

akit a közgyűlés a tagjai sorába pártoló tagként felvesz, és aki az egyesület célkitűzéseit mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatja és a reá megállapított tagdíjat, fizeti.

A pártoló tagsági viszonynak nem kritériuma a mozgáskorlátozottság.

Tiszteletbeli tag:

Az egyesület tiszteletbeli tagja az lehet, akit az egyesület közgyűlése

 • az egyesület fejlesztése, fellendítése, és
 • az egyesület érdekében kifejtett érdemeinek elismeréseképpen megválaszt, és
 • aki a tiszteletbeli tagságot elfogadja.

Az egyesület a rendes tagokat névre szóló, sorszámozott tagkönyvvel látja el, amely másra nem ruházható át. A pártoló tagokat az egyesület pártoló tag igazolvánnyal, a tiszteletbeli tagokat pedig oklevéllel látja el.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, TISZTSÉGVISELŐI

1./Az egyesület szervei:

 1. közgyűlés
 2. vezetőség

2./Az egyesület tisztségviselői:

a.) elnök
b.) elnökhelyettes
c.) pénztáros

 

Új stílus! Új tartalom! Új lendület!

 

A Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének célja, hogy könnyebbé tegye a mozgásfogyatékos emberek mindennapjait, segítse részvételüket a társadalmi életben. Ennek érdekében rendezvényeket szervezünk, közösséget építünk, szolgáltatásokat nyújtunk tagtársainknak. Legyen részese munkánknak Ön is! Csatlakozzon hozzánk! Jelentkezőket szeretettel várjuk a Szent István u. 11 szám alatt.
Amennyiben megteheti, kérjük, segítse személyi jövedelemadója 1% felajánlásával mozgáskorlátozott sorstársainkat.

Adószámunk: 18680377-1-13

Köszönettel:

Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete

 

 

 

Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete